Narva, Fama 10, bürooruumide, uksekood 004, E-R 12.00-18.00, tel. 35 688 87, mob. 5519488

A Kategooria

A Kategooria

 B </br> Kategooria

B
Kategooria

C Kategooria

C Kategooria

CE Kategooria

CE Kategooria

D Kategooria

D Kategooria

Tule õppima!

«Õppisin autokoolis Yungman ja tahan öelda, et kõik töötajad olid väga sõbralik ja abivalmis. Kui abi oli vaja, siis töötajad individuaalselt aitsid. Autokoolis on võimalus teha järelmaksu.»    -Irina Ivanova 

 

«Kaua mõtlesin, milline autokool valida.Paljud ütlesid, et Yungman autokool on parem valik. Ma olen õnnelik, et tulin siia. Tunnides kõik materialid annatakse kohal ja õppetakse niimodi, et kõik arusaadav. Sõiduõpetaja oli arusaadav, ei karjunud. Kui midagi ei saanud aru, sis ta selgitas mulle.»     -Tatjana Jakovleva

 

«Suurepärane autokool, põhjalik õppetöö ja väga mõistlikud õpetajad, soovitan kõigile!»    -Daniil Leonov

 

«Tahaks tänada Yungman autokooli sõiduinstruktoreid individuaalse juurdemineku eest iga õpilase suhtes. Teooria oli selgitatud väga huvitavalt ja arusaadavalt. Samuti olen väga tänulik oma sõiduinstruktorile Alekseile tema professionaalsuse ja kannatlikkuse eest! Ta selgitas kõik rahulikult ja arusaadavalt auto juhtimise ajal! Ta aitas mul auto juhtimisel hirmust jagu saada ja sisendas kindlustunnet. Mõlemad eksamid sooritasin esimesest korrast! Kõikidele soovitan Yungman autokooli!»

-Anna Metelitsa
Proviisor
Pharma international
Saksamaa

Autokooli koolituste õppekorralduse alused

1. Õppijate koolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda.

Koolitusele saab registreerida koolitaja kontoris või täites koolitaja kodulehel läbi veebipõhise registreerimisvormi. Registreerumisega kinnitab õppija, et on tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja registreerimistingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid.                                                                  

Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, isikukood, telefoni number.

2.  Koolituse eest tasumine

Kursuse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Esimene osamakse (100 eurot) tuleb tasuda esimeseks õppepäevaks.

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel sularahas või arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse posti või e-maili teel. Ülejäänud osamaksed tasutakse vastavalt lepingus sätestatud kuupäevadele. Õppemaksu õigeaegselt tasumata jätmise korral ei lubata õpilast õppesõidule.

Autokooli vastuvõtmise aluseks on õppelepingu sõlmimine ja õppetasu maksmine. Õpilasel on õigus lepingust taganeda ja nõuda tasutud õppemaks täies ulatuses tagasi, kui autokool ei ole suutnud selle sõlmimisest alates nädala jooksul õpet alustada.

3. Koolituse korraldamine ja lõpetamine

3.1. Koolitus loetakse läbituks kui on täidetud õppekava mahust 100% ja teised õppekavast tulenevad nõuded (eksam, arvestus).

3.2. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastava tagasisidelehe.

3.3 Igale Õppijale väljastatakse tõend või tunnistus.

  Tõend väljastatakse täiendkoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või Õppija ei saavutanud neid.

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja Õppija saavutas need.

1. Üldsätted

1.1 TÜ Jungman Pluss  lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, täiskasvanute koolitaja eetikakodeksist, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

1.2 TÜ Jungman Pluss  pakub täiskasvanutele suunatud mootorsõidukikoolitusi.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest. TÜ Jungman Pluss  töö põhiväärtused: kõrge kvaliteet, inimese arengu toetamine.

2. Sihtrühmad ja nende koolitusvajadused

2.1 TÜ Jungman Pluss  koolituste sihtrühmaks on täiskasvanud õppijad.

2.1.1 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

2.1.2 Enne koolituse algust analüüsime konkreetse osaleja ja õpperühma õpivajadusi, juhindudes koolituse sisust ja eesmärkidest. Toetame õppijaid individuaalsete õpieesmärkide kirjeldamisel, aidates ühitada neid õppekavast tulenevate eesmärkidega.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. . Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. TÜ Jungman Pluss viib läbi koolitusi oma õpperuumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele või e-keskkonnas.

3.2. Kujundame õpikeskkonda, rakendades erinevaid võtteid õppimist toetava füüsilise ja sotsiaalse keskkonna loomiseks.

3.3 Koolituste õpperuumide ettevalmistamisel lähtume sellest, et õppijatel oleks meeldiv seal õppida: ruum peab olema rõõmus ja värviküllane, piisavalt õhku ja liikumisruumi, mitte liiga külm ega liiga palav, hea valgustus võrdselt üle ruumi, mugavad toolid ja hea paigutus, vajalikud õppevahendid.

3.4 Igal koolitusel on tagatud osalejatele koolitusjärgne abi. Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni või auditoorsete konsultatsioonide kaudu.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2 TÜ Jungman Pluss õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õpiväljundid;

4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

6) õppe sisu;

7) õppekeskkonna kirjeldus;

8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale. Yungman autokoolile on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusload number 157 ja 644.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1 Koolitaja koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5.2  Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada soovitud ning mõõdetavaid tulemusi.

6. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

6.1 Kõikidel õppijatel on võimalus anda tagasisidet nii suuliselt koolitajale kui ka kirjalikult vastavalt Koolitaja antud juhistele. Tagasiside vaadatakse Koolitaja poolt üle ning kokkuvõttest lähtuvalt viiakse vajadusel sisse parendused, kus see on võimalik ning teostatav.

Kursuse nimetus

Hind (euro)

A-kategooria(taendõppe)

430.-

B-kategooria(teooria+ sõit)

595.-

B-kategooria(teooria+ sõit+esmaabikoolitus+ libeda koolitus+ pimeda aja koolitus+ koolieksaam)

615.- 

B-kategooria lisatund

20.-

Esmaabikoolitus

20.-

B-kategooria algastme libedasõidu koolitus (Aseris)

55.-

Pimeda aja koolitus

55.-

B-kategooria lõppaste (Aseris)

140.-

BE-kategooria

430.-

C-kategooria

650.-

CE-kategooria

700.-

D-kategooria

930.-

C, CE või D-kategooria lisatund

65.-

 

 

Alexey Yungman - kõrgharidus A,B,BE,C,CE,D,DE,T-kategooriad teooria-ja sõiduõpetaja

Dmitri Gorjatšev - kõrgharidus, B -kategooria teooria-ja sõiduõpetaja

Sergei Šuško - keskeriharidus, B -kategooria sõiduõpetaja

Sergei Zubehhin - keskeriharidus, B -kategooria sõiduõpetaja

Vjatšeslav Golõšev - keskeriharidus,  A,B,BE,C,CE,D,DE-kategooriad teooria-ja sõiduõpetaja

Konstantin Palkin -  kõrgharidus, B -kategooria sõiduõpetaja

 Yungman autokool asub Fama 10, Narva.     Avatud e.-r. 12.00-18.00

    TÜ Jungman Pluss
reg. 11650178
  tel. 35 688 87, mob. 5519488
 a.yungman@mail.ru   info@yungman.ee    alexander.yungman@gmail.com
    Arveldusandmed:
    Konto EE722200221046485714
    SWEDBANK,  BIC: HABAEE2X