Õppekavarühm: Transporditeenused

Auto, mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile rohkem kui kaheksat sõitjat.

D-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kellel on omatud vähemalt poolteist (1,5) aastat B-kategooria juhiluba (mitte esmane juhiluba) ning kes on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.

Kursuse pikkuseks on vähemalt 6 nädalat.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Mootorsõidukijuhi tervisetõend D-kategooria juhtimist lubava märkega (väljastab liiklusmeditsiini komisjon).
  • Juhiluba (mitte esmane).

Kursuse eesmärgid:

Koolitamise eesmärk on:

  •  korrektse käitumise ning liiklus- ja suhtluskultuuri kasvatamine;
  •  koolitatava ettevalmistamine bussi juhtimiseks;
  •  põhjalike teadmiste ja oskuste andmine õppekavas toodud õppeainete mahus;
  •  positiivse hoiaku kujundamine teiste liiklejate suhtes ohutu ja kaitsliku sõiduviisi kasutamisega

Kursus sisaldab:

  • Teooriaõpet 40 tundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Sõiduõpet 20 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).

TÜ Jungman Pluss

D-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

1. ÕPPEKAVA STRUKTUUR, ÕPPE KESTUS JA KORRALDUS

 

Jrk

Teooriaõpe

Tundide arv

Jrk

Sõiduõpe

Tundide arv

1

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

10

 

 

2

Sõiduki käsitsemine

1

3

Sõiduki tundmine

12

 

 

4

Sõiduki juhtimine õppeplatsil

2

5

Liiklusohutus

7

 

Vahekontroll liiklusreeglite tundmises

1

Vahekontroll juhtimisoskuses

1

 

6

Sõiduki juhtimine liikluses

14

7

Liikluspsühholoogia

6

 

 

8

Sõiduki juhtimine erioludes

2

9

Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

4

 

Teooriaõpet kokku

40

Sõiduõpet kokku

20

- Teooriaõpe ja sõiduõpe toimuvad vastavalt tabelis toodud numeratsiooni järjestusele. Teooriaõppe teemad on nummerdatud paaritute arvudega ja neile järgnevate sõiduõppe kordade teemad paarisarvudega.

- Sõltuvalt õppe korraldusest, õpetamise metoodikast ja tingimustest võib vajaduse korral muuta teemade käsitlemise järjestust.