Õppekavarühm: Transporditeenused

Sõiduauto, täismassiga kuni 3500 kg ja millel peale juhikoha pole rohkem, kui 8 istekohta. Sama auto koos kerghaagisega.

B-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamisel vähemalt 15,5 aastat vana.

Kursuse pikkuseks on vähemalt 6 nädalat.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Mootorsõidukijuhi tervisetõend B-kategooria juhtimist lubava märkega (väljastab perearst). Kooli õppima asudes ei tohi olla tõend vanem, kui 6 kuud.

Kursuse eesmärgid: anda õpilasele auto juhtimiseks sellised teadmised, oskused, juhtimisvilumus ja oma võimete hindamise oskus, et ta oleks võimeline autot iseseisvalt, ohutult, keskkonda säästvalt ja teisi liiklejaid arvestavalt juhtima ning lõppastmes esmase juhtimisõigusega juhina iseseisvalt sõitu edasi harjutama.

Teooriaõpet 40 tundi (tunni pikkus 45 minutit)

Sõiduõpet 24 tundi (tunni pikkus 45 minutit) 

 

TÜ Jungman Pluss

B-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

1. ÕPPEKAVA STRUKTUUR, ÕPPE KESTUS JA KORRALDUS

Teooriatundide teemad

Teema number

Teema nimi

Minimaalne teooriatundide arv

Moodulid

T1

Moodul 1

Õppetundide 10

T1.1

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärides

0.5

T1.2

Iseseisvaks õppemiseks juhendamine

0.5

T1.3

Liiklus, kui süsteem

4

T1.4

Teiste liiklejatega arvestamine

1

T1.5

Ohutu liiklemise põhimõtted

1

T1.6

Sõiduki turvalisus

1

T1.7

Inimene sõidukijuhina

2

T2

Moodul 2

Õppetundide 10

T2.1

Sõidu alustamine ja asukoht sõites

2

T2.2

Sõidujärjekord sõits

3

T2.3

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

1.5

T2.4

Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine

1.5

T2.5

Käitumine liiklusõnnetuse korral

2

T3

Moodul 3

Õppetundide 7

T3.1

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

1

T3.2

Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil

1

T3.3

Keskkonda säästev sõiduki kasutamine

1

T3.4

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

2

T3.5

Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine

2

Kolm moodulit kooku

27

T3.6

Arvetustöö

2

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

PT

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

1

Kokku esmaõppe algastmes

30

Riiklikud eksamid. Esmase juhiloa saamine

Juhi esmaõppe lõppastme koolitus

LT1

Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis.Käitumine libedates teeoludes

3

LT2

Libedasõidu riskivältimise praktikum

1

Kokku lõppastme koolituses

4

Sõidutundide teemad

Teema number

Teema nimi

Minimaalne teooriatundide arv

Algastme koolitus

Moodul 1

1

Juhi tööased ja turvavarustus

1

2

Sõiduki käsitsemine

2

3

Sõit individuaalprogrammi järgi 1 mooduli raames

1

4

Vahekontroll

1

Moodul 2

5

Sõit vähese liiklusega teedel

1

6

Reguleerimata ristmike ületamine

1

7

Lihtsamate reguleeritud ristmike ja raudteeülesõidukohtade ületamine

1

8

Peatumine ja parkimine

2

9

Keerulisemate reguleeritud ristmike ületamine

1

10

Sõit intensiivse liiklusega teedel

1

11

Ringliiklusega ristmike ültamine

2

12

Manteesõit

1

13

Vahekontroll

1

Moodul 3

14

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

1

15

Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal

2

16

Keskkonda säästev sõiduki juhtimine

2

17

Sõit individuaalprogrammi järgi 3 mooduli raames

 

18

Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine

1

19

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

1

Kolm moodulit kokku

23

20

Juhi esmaõppe käigus omandatud sõiduoskuste kontroll

1

Kokku esmaõppe algastmes

24

Riiklikud eksamid. Esmase juhiloa saamine

 

Lõppastme koolituse

LT1

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine

1

LT2/LS2

Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine

2

Kokku lõppastne koolituses:

3