Õppekavarühm: Transporditeenused

Sõiduauto, täismassiga kuni 3500 kg ja millel peale juhikoha pole rohkem, kui 8 istekohta. Sama auto koos kerghaagisega.

B-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamisel vähemalt 15,5 aastat vana.

Kursuse pikkuseks on vähemalt 6 nädalat.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Mootorsõidukijuhi tervisetõend B-kategooria juhtimist lubava märkega (väljastab perearst). Kooli õppima asudes ei tohi olla tõend vanem, kui 6 kuud.

Kursuse eesmärgid: anda õpilasele auto juhtimiseks sellised teadmised, oskused, juhtimisvilumus ja oma võimete hindamise oskus, et ta oleks võimeline autot iseseisvalt, ohutult, keskkonda säästvalt ja teisi liiklejaid arvestavalt juhtima ning lõppastmes esmase juhtimisõigusega juhina iseseisvalt sõitu edasi harjutama.

Teooriaõpet 40 tundi (tunni pikkus 45 minutit)

Sõiduõpet 30 tundi (tunni pikkus 45 minutit) 

 

TÜ Jungman Pluss

B-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

1. ÕPPEKAVA STRUKTUUR, ÕPPE KESTUS JA KORRALDUS

 

Teooriatundide teemad

Teema number

Teema nimi

Minimaalne teooriatundide arv

     

                     1

Sissejuhatus autokooli kursusesse

 

 

Liiklus kui süsteem

 

                     3 Liiklejad

 

4

Sõit teel

 

5

Lõikumiste läbimine  

6

Peatumine ja parkimine

 

7

Eriline liikluskord

 

                     

                      8

 

Möödasõit ja möödumine 

                      
     

 9

Erilised olukorrad

 

10

Liiklusohutus

 

11

Inimene sõidukijuhina 

 

12

Sõiduk

 

 

13

 Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine

 

14

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

1

TE

Liiklusteooria eksam

60 minutit

Kokku esmaõppe algastmes

40

Riiklikud eksamid. Esmase juhiloa saamine

 

Juhi esmaõppe lõppastme koolitus

LT1

Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis.Käitumine libedates teeoludes

3

LT2

Libedasõidu riskivältimise praktikum

1

Kokku lõppastme koolituses

4

 

Sõidutundide teemad

Teema number

Teema nimi  

               Sõidutunde

 

Algastme koolitus

 

1

Juhi tööased ja turvavarustus

 

2

Sõiduki käsitsemine

 

3

Sõiduki juhtimine vähese liiklusega tee

 

 

4

Peatumine ja parkimine

 

 

5

Sõiduki juhtimine erinevates

liiklussituatsioonides

 

6

Sõit asulavälisel teel

 

7

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

 

8

Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal

 

9

Keskkonda säästev sõiduki juhtimine

 

10

Õppesõit individuaalprogrammi järgi

 

11

Algastme libedasõidu harjutuste

sooritamine

 

1

12

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

 

1

SE

Sõidueksam

1

 
     
     

Kokku esmaõppe algastmes

30

Riiklikud eksamid. Esmase juhiloa saamine

 

 

Lõppastme koolituse

LT1

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine

1

LT2/LS2

Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine

2

Kokku lõppastne koolituses:

3