1. Üldsätted

1.1 TÜ Jungman Pluss  lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, täiskasvanute koolitaja eetikakodeksist, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

1.2 TÜ Jungman Pluss  pakub täiskasvanutele suunatud mootorsõidukikoolitusi.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest. TÜ Jungman Pluss  töö põhiväärtused: kõrge kvaliteet, inimese arengu toetamine.

2. Sihtrühmad ja nende koolitusvajadused

2.1 TÜ Jungman Pluss  koolituste sihtrühmaks on täiskasvanud õppijad.

2.1.1 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

2.1.2 Enne koolituse algust analüüsime konkreetse osaleja ja õpperühma õpivajadusi, juhindudes koolituse sisust ja eesmärkidest. Toetame õppijaid individuaalsete õpieesmärkide kirjeldamisel, aidates ühitada neid õppekavast tulenevate eesmärkidega.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. . Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. TÜ Jungman Pluss viib läbi koolitusi oma õpperuumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele või e-keskkonnas.

3.2. Kujundame õpikeskkonda, rakendades erinevaid võtteid õppimist toetava füüsilise ja sotsiaalse keskkonna loomiseks.

3.3 Koolituste õpperuumide ettevalmistamisel lähtume sellest, et õppijatel oleks meeldiv seal õppida: ruum peab olema rõõmus ja värviküllane, piisavalt õhku ja liikumisruumi, mitte liiga külm ega liiga palav, hea valgustus võrdselt üle ruumi, mugavad toolid ja hea paigutus, vajalikud õppevahendid.

3.4 Igal koolitusel on tagatud osalejatele koolitusjärgne abi. Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni või auditoorsete konsultatsioonide kaudu.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2 TÜ Jungman Pluss õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õpiväljundid;

4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

6) õppe sisu;

7) õppekeskkonna kirjeldus;

8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale. Yungman autokoolile on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusload number 157 ja 644.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1 Koolitaja koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5.2  Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada soovitud ning mõõdetavaid tulemusi.

6. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

6.1 Kõikidel õppijatel on võimalus anda tagasisidet nii suuliselt koolitajale kui ka kirjalikult vastavalt Koolitaja antud juhistele. Tagasiside vaadatakse Koolitaja poolt üle ning kokkuvõttest lähtuvalt viiakse vajadusel sisse parendused, kus see on võimalik ning teostatav.