Autokooli koolituste õppekorralduse alused

1. Õppijate koolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda.

Koolitusele saab registreerida koolitaja kontoris või täites koolitaja kodulehel läbi veebipõhise registreerimisvormi. Registreerumisega kinnitab õppija, et on tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja registreerimistingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid.                                                                  

Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, isikukood, telefoni number.

2.  Koolituse eest tasumine

Kursuse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Esimene osamakse (100 eurot) tuleb tasuda esimeseks õppepäevaks.

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel sularahas või arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse posti või e-maili teel. Ülejäänud osamaksed tasutakse vastavalt lepingus sätestatud kuupäevadele. Õppemaksu õigeaegselt tasumata jätmise korral ei lubata õpilast õppesõidule.

Autokooli vastuvõtmise aluseks on õppelepingu sõlmimine ja õppetasu maksmine. Õpilasel on õigus lepingust taganeda ja nõuda tasutud õppemaks täies ulatuses tagasi, kui autokool ei ole suutnud selle sõlmimisest alates nädala jooksul õpet alustada.

3. Koolituse korraldamine ja lõpetamine

3.1. Koolitus loetakse läbituks kui on täidetud õppekava mahust 100% ja teised õppekavast tulenevad nõuded (eksam, arvestus).

3.2. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastava tagasisidelehe.

3.3 Igale Õppijale väljastatakse tõend või tunnistus.

  Tõend väljastatakse täiendkoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või Õppija ei saavutanud neid.

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja Õppija saavutas need.